Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy nadmuchizolacji.pl prowadzony jest przez firmę ROCKWOOL Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Cigacicach 66-131, ul. Kwiatowa 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089825, o kapitale zakładowym 93.360.220 zł, NIP 927-000-52-36, REGON 970286608.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Zamawiającego korzystającego ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Zamawiającym na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2
Definicje

1. Sprzedawca – ROCKWOOL Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Cigacicach 66-131, ul. Kwiatowa 14 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089825, o kapitale zakładowym 93.360.220 zł, NIP 927-000-52-36, REGON 970286608.

2. Zamawiający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i za pośrednictwem Sklepu zawiera umowę ze Sprzedającym w związku z bezpośrednio bądź pośrednio prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nadmuchizolacji.pl

4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Zamawiającym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

7. Konto – konto założone dla Zamawiającego w Sklepie w wyniku procesu rejestracji, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Produkty do zakupu i w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamawiającego, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą.

12. Cena – wartość netto wyrażona w złotych polskich, stanowiąca wynagrodzenie za Produkty wskazane w Sklepie Internetowym.

13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Zamawiającym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

14. Łączny koszt zamówienia – podane do wiadomości Zamawiającego wynagrodzenie, na które składają się: Cena, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Zamawiającego i do zapłaty których jest zobowiązany, dokonując zakupów w Sklepie internetowym;

15. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

16. Koszt dostawy – koszty związane z dostarczeniem Zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres.

17. Siła wyższa – Do zjawisk siły wyższej zalicza się w szczególności: pożar, powódź, śnieg, strajk, rozruchy ludności, działania wojenne, zarządzenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz inne zarządzenia władz, uniemożliwiające realizację terminowych dostaw, awarie, braki dostaw energii, wody i paliw, uniemożliwiające pracę fabryki przez okres dłuższy niż 3 dni robocze.

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ROCKWOOL Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Cigacicach 66-131, ul. Kwiatowa 14A

2. Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@rockwool.com

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

b. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

c. Zainstalowany program Flash Player.

 

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Zamawiającego.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Zamawiającego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu oraz po złożeniu oświadczenia o dokonywaniu zakupu na cele zawodowe związane z prowadzoną działalnością.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Zamawiającego składa się cena za Produkt oraz ewentualny koszt dostawy + VAT, o którym Zamawiający jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

5. Zamawiający zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do kupna Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym do zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

6. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Zamawiającego treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Zamawiający zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Założenie Konta w sklepie jest możliwe po wypełnieniu Formularza rejestracji i akceptacji regulaminu.

2. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5. Zamawiający ma możliwość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w § 3.

Usunięcie konta nastąpi po zakończeniu wszelkich czynności związanych z obsługą zamówienia.

6. Sprzedawca może pozbawić Zamawiającego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego Regulaminu, a w szczególności, gdy Zamawiający: – w trakcie rejestracji w sklepie internetowym podał dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, – dopuści się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

3. Przejść “Do Koszyka”, kliknąć przycisk “Przejdź do zamówienia”

4. Zamawiający ma możliwość zdefiniowania adresu dostawy, poprzez zaznaczenie pola “Wysłać na inny adres”.

5. Kliknąć “Kupuję i płacę”, opłacić zamówienie

Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Zamawiający potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.

 

§ 8
Warunki dostawy oraz płatności

1. Dostawy są realizowane tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sposób dostawy zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów.

3. Zamawiający może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a. dostawa pod wskazany adres za pomocą samochodu dostawczego;

b. dostawa pod wskazany adres za pomocą samochodu dostawczego wyposażonego w windę;

c. Przesyłka kurierska

4. Dostawa Produktu do Zamawiającego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Zamawiającemu na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Zamawiającego woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo podawany w chwili jego złożenia. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.

6. Sprzedający nie ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie w dostarczeniu towarów, wynikające z okoliczności leżących po stronie

dostawców oraz podmiotów, którym Sprzedający zleca wykonanie dostaw, w szczególności niedotrzymania terminów dostaw przez owe podmioty, chyba że opóźnienia te wynikły z winy umyślnej Sprzedającego. Zastrzeżenie to należy uznać za umowne ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego.

7. Produkty będące rzeczą ruchomą dostarczane są w oryginalnym opakowaniu producenta.

8. Zamawiający ma obowiązek umożliwić swobodny i utwardzony dojazd do miejsca dostawy.

9. W przypadku braku możliwości doręczenia Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Sprzedawca może obciążyć Zamawiającego kosztami dowozu towaru, kosztami transportu powrotnego do magazynu oraz kosztami magazynowania.

10. Obowiązek rozładunku Produktów będących rzeczami ruchomymi spoczywa na Zamawiającym.

11. Płatności za zamówienia realizowane są za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności.

12. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu oraz po dokonaniu płatności zgodnie z § 8 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia oraz dokonaniu płatności, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Zamawiającemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Zamawiającego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Zamawiającego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą. Po zaksięgowaniu wpłaty nie ma możliwości dokonywania zmian w zamówieniu.

3. Otrzymanie zamówienia złożonego w dniu powszednim po godzinie 16:00, w soboty, w niedziele lub w święta Sprzedawca potwierdzi w kolejnym dniu roboczym.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem punktu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku, gdy na zamówieniu znajdują się Produkty o różnych terminach realizacji za termin dostawy całego zamówienia uznawany jest ten najdłuższy.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Zamawiającego liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach oraz zaproponuje zmianę Zamówienia, jeżeli taka zmiana pozwoliłaby na jego częściową lub całościową realizację.

8. ROCKWOOL Polska zastrzega sobie prawo do zmiany potwierdzonych i przewidywanych terminów realizacji zamówień w przypadku zaistnienia „siły wyższej”. Do zjawisk „siły wyższej” zalicza się w szczególności: pożar, powódź, śnieg, strajk, rozruchy ludności, działania wojenne, zarządzenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz inne zarządzenia władz, uniemożliwiające realizację terminowych dostaw, awarie, braki dostaw energii, wody i paliw, uniemożliwiające pracę fabryki przez okres dłuższy niż 3 dni robocze.

 

§ 10
Faktura

1. Akceptując Regulamin, Zamawiający dokonujący zakupu produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur oraz faktur korygujących formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z art.106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022, poz.931 ze zm.) Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

2. Faktura wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi podczas rejestracji konta w Sklepie.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury.

4. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Zamawiającego adres e-mail. Dokonanie przez Zamawiającego korekty błędnego adresu e-mail lub jego zmiana wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Zamawiającego o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

5. W sytuacji zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych, uniemożliwiających przesyłanie faktur drogą elektroniczną dopuszcza się wysyłkę faktur w formie papierowej.

 

§ 11
Reklamacje

1. Wszystkie produkty ROCKWOOL Polska odpowiadają wymaganiom jakościowym, określonym w odpowiednich certyfikatach i aprobatach technicznych, stanowiących warunek dopuszczenia tych produktów do stosowania w budownictwie. Certyfikaty i aprobaty techniczne wyrobów są dostępne do wglądu na stronie internetowej sklepu i nie są dostarczane Klientowi z towarem.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, za jakość sprzedawanych produktów zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi.

3. Reklamacje mogą dotyczyć jakości produktu, niezgodności między dostawą a dokumentem przewozowym lub błędnie wystawionej faktury.

4. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację na adres mailowy reklamacje@rockwool.com.

5. Zamawiający może skorzystać z przygotowanego wzoru formularza reklamacyjnego.

6. Zamawiający ma obowiązek potwierdzenia dostawy oraz sprawdzenia jej warunków (dotyczących zarówno ilości, a także uszkodzeń) natychmiast po otrzymaniu towaru.

Wszelkie uszkodzenia, braki należy udokumentować na dokumencie odbioru zamówienia WZ lub w postaci protokołu dołączonego do WZ. Niezgodności w dostawie wpisane przez Zamawiającego powinien potwierdzić pisemnie kierowca.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas rozładunku i nieprawidłowego składowania.

8. Reklamacje ilościowe oraz dotyczące uszkodzeń w transporcie oraz innych niezgodności pomiędzy zamówieniem a dostawą.

a. Reklamacje dotyczące niedoborów ilościowych, uszkodzeń powstałych w transporcie a także wszelkich niezgodności pomiędzy zamówieniem klienta a dostawą danego towaru muszą być zgłoszone w ciągu 5 dni od odbioru dostawy, w formie pisemnej wraz z dokumentem WZ oraz załączoną dokumentacją zakupu. Każdorazowo informacja musi zawierać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a dokumentacją WZ, dodatkowo musi być potwierdzona podpisem kierowcy w przypadku dostawy samochodowej lub kuriera w przypadku dostawy kurierskiej.

b. Sprzedawca będzie rozpatrywać reklamacje ilościowe, dotyczące uszkodzeń w transporcie oraz wszelkich niezgodności pomiędzy zamówieniem a dostawą w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 15 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona poprawnie, zgodnie z wymogami określonymi w punkcie a, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie składającego Reklamację najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku Zamawiający ma obowiązek przesłać poprawioną bądź uzupełnioną reklamację w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o brakach, przy czym termin uważa się za dotrzymany, jeżeli poprawione bądź uzupełnione zgłoszenie wpłynęło we wskazanym wyżej terminie do Sprzedawcy. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu poprawienia bądź uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych we wskazanym terminie reklamację uznaje się za niezłożoną. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zawiadomi składającego reklamację osobnym pismem. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający zwraca Zamawiającemu wartość reklamowanego towaru oraz ewentualne koszty transportu reklamowanej części lub całości dostawy. Ponowna dostawa jest możliwa po złożeniu nowego zamówienia.

9. Reklamacje jakościowe dotyczące wątpliwości związanych z parametrami technicznymi dostarczonych produktów.

a. W przypadku reklamacji jakościowych Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru i przechowania go w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, oraz jest zobowiązany do wydania całej dokumentacji dotyczącej sprzedaży razem z etykietą informującą o partii towaru do dyspozycji Sprzedającego przez okres 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji oraz do umożliwienia przedstawicielowi ROCKWOOL Polska przeprowadzenia kontroli i pobrania próbek.

b. Reklamacje jakościowe należy zgłosić natychmiast, ale nie później niż w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości i nie później niż 3 miesiące po dostarczeniu towaru.

c. W przypadku wad ukrytych reklamacje jakościowe należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady, jednak nie później niż 3 dni od jej wykrycia.

d. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dokładny opis oraz ilość reklamowanego towaru, zdjęcie albo kopię etykiety, numer WZ lub faktury, propozycję sposobu rozwiązania reklamacji.

e. Sprzedawca będzie rozpatrywać reklamacje jakościowe w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 15 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona poprawnie, zgodnie z wymogami określonymi punkcie d, wówczas Sprzedawca powiadomi o tym fakcie składającego Reklamację najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku Zamawiający ma obowiązek przesłać poprawioną bądź uzupełnioną reklamację w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o brakach, przy czym termin uważa się za dotrzymany, jeżeli poprawione bądź uzupełnione zgłoszenie wpłynęło we wskazanym wyżej terminie do Sprzedawcy. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest d momentu poprawienia bądź uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych we wskazanym terminie reklamację uznaje się za niezłożoną. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zawiadomi składającego reklamację osobnym pismem. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwraca Zamawiającemu wartość reklamowanego towaru oraz ewentualne koszty transportu reklamowanej części lub całości dostawy. Ponowna dostawa jest możliwa po złożeniu nowego zamówienia.

f. W przypadku, gdy produkt budzi wątpliwości co do jakości, a mimo to inwestor lub wykonawca decyduje się na jego zainstalowanie lub użycie, Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za powstałe wady lub koszty z tym związane.

g. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędy Zamawiającego oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności:

a. opóźnień związanych z otrzymaniem próbek z przyczyn niezależnych od Sprzedającego

b. konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wystąpienia wady

 
§ 12
Gwarancja

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w &11 Reklamacje.

2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

 

 

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest: ROCKWOOL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Cigacicach (66-131) ul. Kwiatowa 14 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, pod numerem KRS 0000089825, NIP 927-000-52-36, nr BDO 000016748, kapitał zakładowy wynosi 93.360.220 złotych (“Administrator”).

2. Spółka nasza gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem: ldpo@rockwool.com.

4. Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie:

a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu: rejestracji konta Zamawiającego, składania i realizacji zamówień;

b) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;

c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

– marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych klientów oraz w ramach opieki nad nimi – przygotowanie oferty produktów lub usług uwzględniającej preferencje zakupowe – https://www.rockwool.com/pl/cookie-declaration/

– przeprowadzania badania opinii klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;

– kontaktu z klientem w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług;

udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;

– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

d) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych;

e) po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji w zakresie nowych wyrobów ich aplikacji, ogłoszonych promocji przesyłanych w formie newsletterów (w postaci SMS/MMS wysyłanych na podany przez Ciebie numer telefonu lub informacji wysyłanych na podany przez Ciebie adres e-mail). Masz możliwość wypisania się (rezygnacji) z tej usługi oraz (tym samym) odwołania zgody wyrażonej w każdym czasie poprzez wypełnienie stosownych opcji znajdujących się na stronach Sklepu na Koncie Zamawiającego lub poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgody) w przedmiotowym zakresie na adres: ldpo@rockwool.com.

5. Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności Przlewy24 zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności. W przypadku wybrania przez Ciebie opcji dostarczenia zamówionego produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej zostaną udostępnione Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy

produktu, w tym informacje służące komunikacji z Tobą (Twój numer telefonu oraz adres e-mail).

6. Twoje dane będą przechowywane przez Spółkę ROCKWOOL Polska przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu Internetowego oraz po jej zakończeniu w celu realizacji przez Spółkę ROCKWOOL praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

7. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, zrealizowania zamówienia w Sklepie oraz wystawienia faktury.

9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w polityce prywatności – https://www.rockwool.com/pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres wskazany podczas zakładania konta klienta, zawierającą odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o ochronie danych osobowych.

Nasi Doradcy Techniczno-Handlowi odpowiedzą nawet na najbardziej złożone pytania.Kontakt

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14 66-131 CIGACICE

+48 68 385 02 50

kontakt@rockwool.pl

Formularz zgłoszeniowy do programu szkoleniowego